Postępowanie w sytuacjach szczególnych

15.1 W celu uniknięcia bezpośredniego niebezpieczeństwa, kierownik statku lub zestawu, albo też osoba odpowiedzialna w danej chwili za obiekt pływający, powinna przedsięwziąć wszelkie środki podyktowane sytuacją szczególną, łącznie z odstąpieniem od przestrzegania niniejszych przepisów.


Informacje podano za stroną internetową RZGW WARSZAWA. - Zarządzenie UŻŚ Warszawa